[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG KIẾM LƯ

Hệ thống Kiếm Lô

  1. Dung luyện

Dung luyện chính là thu hồi trang bị, tiêu hao trang bị thừa (Phẩm chất nhất định) nhận giá trị luyện kim.

  • Giao diện

[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG KIẾM LƯ - 1

  • Quy tắc chọn

Cho phép user tự do chọn trang bị dung luyện, sẽ tự động lưu lại cài đặt.

Chọn bậc

Có thể tự do tích chọn trang bị cần dung luyện trong khu vực hiển thị trang bị

Tích chọn chính là chọn cần dung luyện, không tích chọn tức là giữ lại.

  • Dung luyện

Click dung luyện sẽ tiêu hao trang bị đã chọn

  1. Luyện khí

Luyện khí là tiêu hao giá trị nhận được khi dung luyện để tăng chiến lực

  • Giao diện

[TÍNH NĂNG] HỆ THỐNG KIẾM LƯ - 2

- Luyện khí

Click nút, tiêu hao năng lượng

Tăng exp cấp luyện khí

Nếu exp đáp ứng giá trị nâng cấp luyện khí sẽ tăng, đồng thời tăng chiến lực và thuộc tính.

- Kỹ năng bị động: Tiêu hao năng lượng để mở khóa và nâng cấp kỹ năng bị động

 + Kích hoạt: Giao diện giá trị bên phải nhảy sang giao diện hiển thị kỹ năng

 + Nếu đáp ứng điều kiện kích hoạt sẽ hiển thị để click: Kích hoạt kỹ năng và tự động mặc

 . Nếu không đáp ứng điều kiện sẽ hiển thị điều kiện mở khóa

 . Nâng cấp

 . Điều kiện nâng cấp

 . Nâng cấp

 . Đáp ứng điều kiện, nâng cấp thành công, kỹ năng tăng cấp

 . Không đáp ứng điều kiện, góc trái xuất hiện yêu cầu cần nâng cấp

Chúc đại hiệp chơi game vui vẻ!

Game SG140