[TÍNH NĂNG] CHUYỂN PHÁI

[TÍNH NĂNG] CHUYỂN PHÁI

1-Khái quát

Giới thiệu điều kiện mở chuyển phái, điều kiện chuyển phái, lợi ích chuyển phái.

Chuyển phái:Đưa ra yêu cầu mục tiêu khác nhau cho user theo cấp nhân vật.

Giai đoạn chuyển phái:Dựa theo cấp nhân vật phân chức vị khác nhau, chức khác nhau lợi ích nhận cũng khác.

Quy tắc:Yêu cầu chuyển phái

 • Mở tính năng: theo cấp nhân vật.

 • Giai đoạn chuyển phái:hoàn thành các nhiệm vụ chuyển phái giai đoạn khác nhau.

 • Lợi ích chuyển phái:Tăng loại lợi ích chuyển phái.

2-Quy tắc

2.01-Giao diện UI chuyển phái

[TÍNH NĂNG] CHUYỂN PHÁI - 1

2.02-Mở chuyển phái

Mở các chuyển phái khác nhau theo cấp nhân vật

2.03-Giai đoạn chuyển phái

Phân chia giai đoạn:Gồm 3 giai đoạn, mỗi giai đoạn cần hoàn thành 1 hoặc nhiều điều kiện chuyển phái khác nhau.

 • Điều kiện chuyển phái1:đạt cấp chỉ định

 • Điều kiện chuyển phái2:hoàn thành 1 hoặc nhiều tuyến nhiệm vụ chỉ định.

 • Điều kiện chuyển phái3:cấp cường hóa trang bị, tức là tổng cường hóa của toàn bộ trang bị 

 • Điều kiện chuyển phái4:Cấp sao trang bị 

Liên kết giai đoạn:Liên kết thứ tự 3 giai đoạn chuyển phái, kích hoạt theo thứ tự, sau khi hoàn thành toàn bộ điều kiện chuyển phái của giai đoạn đầu, mới ghép điều kiện giai đoạn 2, thỏa mãn điều kiện sẽ nhận điều kiện chuyển phái giai đoạn 2, nếu không không thể kích hoạt điều kiện chuyển phái, cứ thế mà tính.

Cài đặt giai đoạn:Giai đoạn khác nhau, điều kiện chuyển phái cài thủ công trong file, điều kiện và giai đoạn có thứ tự kích hoạt giống nhau.

2.04-Lợi ích chuyển phái

            Hoàn thành chuyển phái

            Hoàn thành điều kiện chuyển phái cuối cùng của giai đoạn này, và kích hoạt điều kiện xác thực, nhấn nút “Hoàn thành” trong giao diện sẽ hoàn thành chuyển phái, nhận chức danh tương ứng.

            Điều kiện xác thực: Xác thực trạng thái điều kiện chuyển phái cuối cùng

Sau khi hoàn thành chuyển phái, user không chỉ tăng chiến lực, mà còn thay đổi ngoại quan

            Nhận lợi ích

            Lợi ích chuyển phái là quá trình bậc thang, tức chức danh mới nhận lợi ích mới, không thay thế lợi ích cũ.

            Chức danh khác nhau nhận lợi ích khác nhau, lợi ích chức danh do kế hoạch cài đặt.

 • Lợi ích chuyển phái 1:Nhận danh hiệu chuyển phái 

 • Lợi ích chuyển phái 2:Nhận hệ số sát thương kĩ năng 

 • Lợi ích chuyển phái 3:Tỉ lệ buff thuộc tính 

 • Lợi ích chuyển phái 4:Mở tính năng

3.1- Giao diện chuyển phái

[TÍNH NĂNG] CHUYỂN PHÁI - 2

Sau khi chuyển phái, sẽ thay đổi hình ảnh của nhân vật.

 

Game SG140