Lộ trình ra mắt
Ra Mắt Landing
10/02
Alpha Test
12/02
Loan Tin Ra Mắt
15/02
Open Beta
02/2020
Thông tin phái
Tính năng đặc sắc
Hình ảnh
Game SG140